Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin zabawy

Regulamin zabawy

REGULAMIN AKCJI Z OKAZJI DNI OTWARTYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji jest Fundacja SPEED sport, z siedzibą przy ulicy Ostroroga 24A, 01-163 Warszawa, NIP: 5272913355, KRS: 0000809598.
 2. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin.
 3. Fundatorem karnetów na zabiegi w komorze hiperbarycznej jest Fundacja SPEED sport.
 4. Akcja jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/KomoraHiperbarycznaWolomin.
 5. Akcja nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez Facebooka.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem akcji, tj. udzielaniem informacji na jej temat oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 7. Uczestnik biorący udział w akcji akceptuje niniejszy Regulamin.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Zadania uczestnika akcji:
  a) polubienie Fanpage https://www.facebook.com/KomoraHiperbarycznaWolomin,
  b) polubienie posta z informacją o akcji,
  c) skomentowanie posta z informacją o akcji, z oznaczeniem trzech znajomych z powiatu wołomińskiego.
 3. Akcja trwa od dnia 21.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. do 24.00.
 4. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 2. pkt. 2 Regulaminu.
 5. O przyznaniu karnetu na zabieg w komorze hiperbarycznej decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 2. pkt. 2 Regulaminu przez Uczestników akcji. Organizator przyznaje dziennie 3 karnety, dla 3 najatrakcyjniejszych komentarzy.
 6. W przypadku nie spełnienia warunków opisanych w § 2. pkt. 2 Regulaminu lub braku uczestników Organizator może zadecydować o nieprzyznaniu karnetów.
 7. Wśród napisanych pod postem z informacją o akcji komentarzy Organizator rozda maksymalnie 30 karnetów na 1 zabieg (80 minut) w komorze hiperbarycznej w terminie określonym w pkt. 3.

§3 KARNETY – WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA I ODBIORU

 1. W akcji przewidziano do rozdania karnety na 1 zabieg w komorze hiperbarycznej (1 zabieg trwa 80 minut).
 2. Odbiór karnetów następuje osobiście, przez właściciela profilu wybranego komentarza, w Gabinecie Tlenoterapii, w Pływalni w Wołominie, ul. Korsaka 4.
 3. Osobom, które otrzymały karnet nie przysługuje prawo jego wymiany na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju oraz zrzeczenie się go na rzecz osób trzecich.
 4. Osoba, która otrzymała karnet może się go zrzec, ale w zamian nie przysługuje jej ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Osoba, która otrzymała karnet jest zobowiązana zarejestrować się telefonicznie i umówić na termin wykonania zabiegu. Bez wcześniejszej rejestracji, karnet nie będzie mógł być zrealizowany.
 6. Autor wybranego komentarza zostanie powiadomiony o otrzymaniu karnetu i warunkach jego odbioru za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia akcji.
 7. Publiczna informacja o przyznaniu karnetu na 1 zabieg zostanie również umieszczona w komentarzu do posta z informacją o akcji.
 8. Warunkiem odebrania karnetu jest odpowiedź (w ciągu 24h) na wiadomość z informacją o jego otrzymaniu i ustalenie warunków odbioru karnetu.
 9. Osoba, która otrzymała karnet zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności upoważniających go do udziału w sesji w komorze hiperbarycznej. W szczególności zobowiązuje się do wypełnienia ankiet przed zabiegiem i zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 8 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub niedopełnienie pkt. 9 powoduje utratę przez uczestnika prawa do skorzystania z karnetu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału osoby, która otrzymała karnet w sesji w komorze hiperbarycznej, z przyczyny leżących po stronie osoby, która otrzymała karnet.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik biorąc udział w akcji wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w akcji.
 2. Dane osobowe Uczestników akcji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jej przeprowadzenia.
 3. Dane osobowe Uczestników akcji będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i wydania karnetów wybranym Uczestnikom.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w akcji wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w akcji.

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania karnetu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2022 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.