Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin gabinetu

Regulamin gabinetu

REGULAMIN GABINETU

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Gabinet – gabinet prowadzony przez Fundację Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport, 01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 24A, NIP: 5272913355, w lokalizacji Pływalnia Wołomin, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin.
 3. Zabieg – usługa realizowana w Gabinecie przy użyciu komory hiperbarycznej.
 4. Klient – osoba korzystająca lub chcąca skorzystać z Usług w Gabinecie.
 5. Osoba Upoważniona – pracownik lub współpracownik obsługujący komorę hiperbaryczną.
 6. Ankieta – ankieta przygotowana przez Gabinet zawierająca oświadczenia Klienta dotyczące jego stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zabiegu oraz braku występowania przeciwwskazań do Zabiegu.

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Zabiegów realizowanych na terenie Gabinetu.
 2. Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym Gabinecie oraz na stronie internetowej www.KomoraHiperbaryczna.Wolomin.pl/regulamin-gabinetu.
 3. Umówienie się na Zabieg oznacza akceptację postanowień Regulaminu bez konieczności jego podpisywania. 
 4. Zabiegi realizowane są w godzinach pracy Gabinetu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7-22, w sobotę w godzinach 8-22, w niedzielę w godzinach 8-22.
 5. Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.

§ 2

Warunki i Sposób Korzystania z Zabiegów

 1. Jeden Zabieg może trwać od 60 do 120 minut.
 2. W ciągu jednego dnia Klient może skorzystać maksymalnie z dwóch 60 minutowych Zabiegów z zachowaniem minimum 6 godzinnej przerwy.
 3. Cena Zabiegu została określona w AKTUALNYM NA DZIEŃ ZAKUPU cenniku, który jest dostępny w Gabinecie i/lub na stronie internetowej czy fanpage Gabinetu. Klient zobowiązany jest uiścić cenę w całości przed rozpoczęciem Zabiegu.
 4. Przed skorzystaniem z Zabiegu Klient zobowiązany jest wypełnić i podpisać Ankietę. W przypadku osób niepełnoletnich i/lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Ankietę wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 
 5. Z Zabiegu mogą korzystać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
  a) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub
  w przypadku osób niepełnoletnich i/lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który ponadto zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa
  w Zabiegu,
  b) nie znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  c) nie posiadają przeciwwskazań, o których mowa w § 6 pkt. 1 Regulaminu bądź innych powodujących, że skorzystanie z Zabiegu może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta.
 6. Obsługę komory hiperbarycznej prowadzi wyłącznie Osoba Upoważniona. 
 7. Przed zabiegiem Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wskazaniami Przed zabiegiem zamieszczonymi na stronie https://komorahiperbaryczna.wolomin.pl/przygotuj-sie.
 8. Przed przystąpieniem do Zabiegu Osoba Upoważniona udzieli Klientowi wszelkich niezbędnych informacji o Zabiegu oraz odpowie na ewentualne pytania Klienta dotyczące jego przebiegu.
 9. W komorze hiperbarycznej znajduje się urządzenie typu interfon, które służy do komunikacji z Osobą Upoważnioną w trakcie Zabiegu.
 10. W komorze hiperbarycznej znajduje się przycisk bezpieczeństwa, którego użycie powoduje natychmiastowe i gwałtowne spuszczenie tlenu z komory. Przycisku tego można użyć wyłącznie w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia Klienta, jeśli wezwanie Osoby Upoważnionej nie jest możliwe.


§ 3

Odmowa Wykonania Zabiegu

 1. Osoba Upoważniona ma prawo odmówić wykonania Zabiegu lub przerwać jego wykonywanie w następujących przypadkach:
  a) jeśli Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  b) jeśli Klient dopuszcza się zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,
  c) jeśli Osoba Upoważniona ma uzasadnione podejrzenie, że Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  d) jeśli Osoba Upoważniona ma uzasadnione podejrzenie, że Klient poświadczył nieprawdę w Ankiecie lub posiada inne przeciwwskazania do wykonania Zabiegu,
  e) jeśli Klient posiada jakiekolwiek wymagalne zadłużenie względem Gabinetu
  f) jeśli Klient skorzystał tego samego dnia z zabiegu w komorze hiperbarycznej w innej placówce,
  g) jeśli Klient nie uiścił w całości ceny wybranego Zabiegu.
 2. Osoba Upoważniona ma prawo odmówić wykonania Zabiegu do czasu uzyskania przez Klienta pisemnej zgody lekarza, w przypadku jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości czy stan zdrowia Klienta pozwala na przeprowadzenie Zabiegu w sposób bezpieczny dla jego zdrowia i życia.

§ 4

Warunki Rezerwacji

 1. Rezerwacji Zabiegu można dokonywać tylko telefonicznie pod numerem: 786-210-210 lub osobiście w Gabinecie. 
 2. Przy dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy, a także numer karnetu, jeśli go posiada.
 3. Rezerwację można bezpłatnie odwołać lub zmienić jej termin nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną datą Zabiegu, w przeciwnym przypadku Gabinet może obciążyć Klienta opłatą w wysokości 50% ceny Zabiegu. Opłatę, o której mowa Klient zobowiązany jest uiścić w terminie 7 dni od dnia, w którym zgodnie z rezerwacją miał odbyć się zabieg, jednakże nie później niż w dniu realizacji kolejnego Zabiegu. 
 4. W przypadku jeśli Klient posiada Karnet, o którym mowa w § 9 pkt. 1, opłata o której mowa w pkt. 3 może zostać pobrana z Karnetu bez dodatkowej zgody Klienta.
 5. W przypadku dwukrotnego nie skorzystania z Zabiegu pomimo braku odwołania lub zmiany rezerwacji w terminie, niezależnie od obciążenia Klienta opłatami o których mowa w pkt. 3, celem dokonania kolejnej rezerwacji Klient może zostać zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny Zabiegu.
 6. W przypadku spóźnienia zabieg będzie trwał odpowiednio krócej, jeżeli koliduje z kolejnym zabiegiem.


§ 5

Obowiązki Klienta

 1. Przed wykonaniem Zabiegu Klient zobowiązany jest poinformować Osobę Upoważnioną o wszelkich chorobach lub innych dolegliwościach, które nie zostały przez niego wskazane w Ankiecie, a które mogą być istotne z punktu widzenia prawidłowej realizacji Zabiegu.  
 2. W przypadku wystąpienia u Klienta przed lub w trakcie wykonywania Zabiegu jakichkolwiek niepokojących objawów jak choćby złego samopoczucia czy duszności zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Osobę Upoważnioną za pomocą urządzenie interfon zainstalowanego wewnątrz komory. 
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Osobę Upoważnioną o wszelkich zauważonych przez niego uszkodzeniach komory hiperbarycznej. Brak takiego powiadomienia skutkuje domniemaniem, że komora hiperbaryczna nie posiadała przed rozpoczęciem zabiegu przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń.

§ 6

Przeciwwskazania Do Skorzystania z Zabiegu

 1. Przeciwwskazaniem do skorzystania z Zabiegu jest wystąpienie u Klienta co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
  a) nieleczona odma płucna oraz choroby płuc z retencją dwutlenku węgla,
  b) przebycie udaru lub zawału w okresie 4 tygodni przed planowanym Zabiegiem,
  c) przebycie szczepienia w okresie 4 tygodni przed planowanym Zabiegiem,
  d) ciąża,
  e) występowanie krwotoków lub drgawek,
  f) schorzenia uszu i zatok,
  g) infekcje wirusowe,
  h) schorzenia i problemy natury psychiatrycznej, w tym w szczególności fobie związane z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach,
  i) podwyższona temperatura ciała powyżej 37 stopni Celsjusza, 
  j) zapalenie nerwu wzrokowego,
  k) stosowanie leków z grupy cytostatyków (np. Doksorubicyna, Bleomycyna, Cisplatinum) oraz leku Mafenide Acetale.
 2. Klient może skorzystać z Zabiegu pomimo posiadania przeciwwskazań, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody lekarza. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient korzysta z Zabiegu na własne ryzyko. 


§ 7

Odpowiedzialność Odszkodowawcza

 1. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie uszkodzenia mienia  powstałe w Gabinecie na skutek niezastosowania się do Regulaminu, zaleceń Osób Upoważnionych oraz innych zawinionych działań.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody Klienta powstałe w związku z:
  a) niezastosowaniem się przez Klienta do postanowień Regulaminu lub zaleceń Osób Upoważnionych,
  b) skorzystaniem przez Klienta z Zabiegu pomimo posiadania przeciwwskazań, o których mowa w § 6 pkt. 1 Regulaminu, także w przypadku uzyskania zgody lekarza, o której mowa w § 6 pkt. 2 Regulaminu,
  c) poświadczenia przez Klienta nieprawdy lub zatajenia informacji w Ankiecie,
  d) wprowadzeniem w błąd Osoby Upoważnionej co do stanu zdrowia Klienta.
 3. Za wszelkie szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie i/lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni.
 4. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza miejscem przeznaczonym do ich przechowywania. 

§ 8

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych jest Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEEDsport, 01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 24A, NIP: 5272913355.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  a) zgoda wyrażona w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 
  b) realizacja usług i obsługa ich rezerwacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit b RODO), 
  c) obowiązujące przepisy prawa dotyczące przede wszystkim kwestii podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  d) ochrona uzasadnionego interesu Administratora w tym przede wszystkim możliwość ochrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) profilaktyka zdrowotna w związku (podstawa z art. 9 ust. 2 lit h RODO)
  f) ustalenia, dochodzenia lub obrona ewentualnych roszczeń (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  a) realizacja usługi (zabieg w komorze hiperbarycznej),
  b) zarządzanie realizacją usług,
  c) dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  d) obsługa rezerwacji, reklamacji, opinii i zgłoszeń,
  e) obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  f) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.
 4. Okres przechowywania danych:
  a) 6 lat w zakresie danych istotnych z punktu widzenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
  b) przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  c) przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym.
 5. Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku odmowy ich podania Gabinet ma prawo odmówić realizacji usług lub zawarcia umowy.
 6. Dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

§ 9

Karnety i Promocje

 1. W Gabinecie istnieje możliwość nabycia Karnetów na określoną kwotę pieniężną, które mogą być wykorzystane przez dowolną osobę po okazaniu Karnetu.
 2. Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne. 
 1. Gabinet może organizować dla klientów inne promocje według swojego uznania. 

§ 10

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Gabinetu związanej z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Zabiegu.
 2. Reklamacje wnoszone są na piśmie lub mailowo na adres: gabinet@komorahiperbaryczna.wolomin.pl.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Gabinet. 
 4. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów Zabiegu, którego reklamacja dotyczy lub skorzystanie z jednego takiego samego bezpłatnego Zabiegu w ustalonym terminie. 

§ 11

Postanowienia Końcowe

 1. Gabinet ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.komorahiperbaryczna.wolomin.pl/regulamin-gabinetu  oraz w Gabinecie.
 2. W sytuacji gdy korzystającym z Zabiegu jest osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązania (w tym odszkodowawcze) i obowiązki, o których mowa w niniejszym Regulaminie obciążają także ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych. 
 3. Za przestrzeganie i prawidłową realizację postanowień niniejszego Regulaminu przez osoby niepełnoletnie i/lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni.  
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.